Projekt gimnazjalny

Wyciąg z dokumentów szkolnych.

Ze statutu:

§34

  1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego określone są w „Regulaminie realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie”, który stanowi integralną część Statutu Gimnazjum.

Co roku spisywane są propozycje tematów projektów.

podstawa prawna:

Zadaniem szkoły i obowiązkiem każdego nauczyciela jest: (...)

  1. stałe unowocześnianie i wzbogacanie oferty placówki oraz działalności dydaktyczno-wychowawczej poprzez realizowanie projektów,

§10 Zadanie Dyrektora (...)

  1. określanie szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

W roku szkolnym 2015/16 opiekunem i koordynatorem projektów była pani Anna Sibilska.

W roku szkolnym 2016/17 opiekunem i koordynatorem projektów była pani Anna Sibilska.

W roku szkolnym 2017/18 opiekunem i koordynatorem projektów była pani Anna Sibilska.