OGŁOSZENIE O ORGANIZACJI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Warszawa, dnia 29.11.2013 r

OGŁOSZENIE O ORGANIZACJI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. gen. Piotra Szembeka, 04-309 Warszawa, ul. Boremlowska 6/12, Tel. 22-610-59-92, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego. Symbol CPV - 09135000-4

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w SIWZ tj. wykażą się, że w ostatnich trzech latach wykonali co najmniej trzy usługi o podobnym charakterze i złożoności do przedmiotu zamówienia poparte referencjami, posiadają Koncesję Urzędu Regulacji Energetyki, ewentualnie autoryzację rafinerii.

Dokumenty wymagane w postępowaniu: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wykaz co najmniej 3 wykonanych w przeciągu ostatnich trzech lat dostaw, wykaz osób, parafowany wzór umowy, aktualna koncesja Urzędu Regulacji Energetyki, kalkulacja kosztów, wypełnione oświadczenia na podstawie art. 44 w zw. art. 22 ust. 1 PZP i oświadczenie dot. art. 24 ust. 1 PZP. Zamawiający sprawdzi kompletność i formę wymaganych dokumentów.

Pożądany termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2014 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Kryteria oceny ofert - cena 100%

Formularz warunków składania ofert można pobrać ze strony internetowej http://www.gimnazjum22.waw.pl lub odebrać osobiście w sekretariacie szkoły, tel. 22-610-59-92, w godzinach: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. gen. Piotra Szembeka, 04-309 Warszawa, ul. Boremlowska 6/12, Tel. 22-610-59-92.

Termin składania ofert upływa dnia 13.12.2013 roku o godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.12.2013 roku o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego w Gabinecie Dyrektora.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni poczynając od terminu składania ofert.

Zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nastąpiło dnia 29 listopada 2013 roku.

Załączniki:

  1. charakterystyka_zal_nr_5_do_siwz-b
  2. formularz_oferty_zal_nr_1_do_siwz-b
  3. oswiadczenie zal_nr_6_do_siwz
  4. oswiadczenie_zal_nr_2_do_siwz-b
  5. siwz_olej_2014
  6. wykaz_dostaw_zal_nr_3_do_siwz-b

Komentarze są wyłączone.