Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

Początek roku szkolnego – 1 września 2020 r. :

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego dla klasy 0a i klas 1a,b,c,d:
godz. 9.00 - oddział przedszkolny 0a
godz. 10.00 - klasy 1a i 1b
godz. 11.00 - klasy 1c i 1d

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego dla klas II - VII:
godz. 9.00 - klasy 2a, b, c, d
godz. 10.00 - klasy 3a, b, c, d, e
godz. 11.00 - klasy 4a, b, 7a, b
godz. 12.00 - klasy 6a, b, c, d

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe 2021: 04 - 17 stycznia 2021 r. (po zmianie)

Rekolekcje wielkopostne – 15-17 marca 2021 r. 

 Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 • język polski - wtorek 25 maja 2021 r., godz. 9:00,
 • matematyka - środa 26 maja 2021 r., godz. 9:00,
 • język obcy nowożytny - czwartek 27 maja 2021 r., godz. 9:00.

Termin dodatkowy dla uczniów, którzy z jakichś względów nie mogli przystąpić do egzaminów w maju, wyznaczony został na czerwiec.

 • język polski - środa 16 czerwca 2021 r., godz. 9:00,
 • matematyka - czwartek 17 czerwca 2021 r., godz. 9:00,
 • język obcy nowożytny - piątek 18 czerwca 2021 r., godz. 9:00.

Wyniki egzaminów ósmoklasisty w terminie podstawowym podane zostaną do wiadomości 2 lipca 2021 roku.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji do 8 lipca 2020 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 9 lipca 2021r.

Zakończenie roku szkolnego 2020/21 przewidziano na pierwszy piątek po 20 czerwca czyli 25 czerwca 2021 r.

 

Wakacje 2021 rozpoczną się 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – święta:

 • 14 października (środa) 2020 r. - Święto Edukacji Narodowej
 • 1 listopada (niedziela) 2020 r. – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada (środa) 2020 r. – Święto Niepodległości
 • 6 stycznia (środa) 2021 r. – Święto Trzech Króli
 • 1 maja (sobota) 2020 r. – Święto Pracy
 • 3 maja (poniedziałek)  2021 r.  – Konstytucja 3 maja
 • 3 czerwca  (czwartek) 2021 r. -  Boże Ciało

Informacja z dnia 4.03.2021:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.) w § 5 mówi:. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana - rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla: 1) szkół podstawowych - do 8 dni.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 11ge rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r.poz. 493 z póż. zm.) w roku szkolnym 2020/2021 dyrektor szkoły może zmienić terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

W naszej szkole ustalono, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych będą 29 i 30 kwietnia oraz 4 czerwca. W tych dniach odbywać się będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

I okres – 18 tygodni

II  okres – 20 tygodni

I semestr do 17 stycznia 2021 r.

Początek II semestru od 1 lutego 2021 r.