deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 374 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona nie spełnia wymogów dostępności cyfrowej.

Wyłączenia

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jacek Koziupa.
 • E-mail: sp374@sp374.pl
 • Telefon: 669574567

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie
 • Adres: ul. Boremlowska 6/12
  04-309 Warszawa
 • E-mail: sp374@sp374.pl
 • Telefon: 226105992

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście główne od frontu budynku oraz 2 wejścia dla uczniów od strony boiska, w sumie 3 wejścia. Budynek nie ma pokonanych barier architektonicznych.
 2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 5. W budynku na każdym poziomie (piwnica - szatnie; parter, 1 piętro, 2 piętro i 3 piętro) znajduje się korytarz.
 6. Budynek nie posiada wind, pętli indukcyjnych, podjazdów.
 7. W budynku znajduje się jedna toaleta i sanitariat dostosowany dla dzieci niepełnosprawnych
 8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.