Region

REGION

Położenie naszej szkoły w regionie.

Nasza szkoła znajduje się w północno-wschodniej części Doliny Środkowej Wisły, w Kotlinie Warszawskiej. Region ten obejmuje plejstoceńską i holoceńską dolinę Wisły o szerokości dochodzącej do 15 km z systemem czterech rzecznych tarasów. Krajobraz doliny Wisły został silnie przekształcony przez człowieka poprzez rozbudowę i ekspansję urbanistyczną miasta. Dzielnica Praga Południe usytuowana jest w południowo-wschodniej części Warszawy.

1a

Czujemy się dobrze w otoczeniu historycznej zabudowy tej części stolicy, gdzie wśród uliczek zabudowanych willami w stylu dworkowym, wkomponowane są nowoczesne kamienice, nieburzące jednak architektonicznego ładu urbanistycznego. Za naszymi „plecami” w odległości kilkuset metrów rozciąga się kompleks leśny.

2

OLSZYNKA GROCHOWSKA

Olszynka Grochowska jest krajobrazowym rezerwatem przyrody położonym w Warszawie. Powierzchnia rezerwatu wynosi 56,35 km2. Ochroną objęto prawie całe uroczysko leśne, wyłączając jedynie tereny zdewastowane, poprzecinane torami kolejowymi, liniami elektrycznymi, rurociągami. Teren rezerwatu jest własnością komunalną miasta stołecznego Warszawy i administrowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych - Obwód Leśny "Las Sobieskiego".

3 4 5

Teren rezerwatu z powodu zróżnicowanych warunków topograficznych oraz znajdujących się tu drzewostanów jest urozmaicony pod względem krajobrazowym. Występują tu głównie siedliska grądów wysokich porośnięte przez średniowiekowe drzewostany mieszane, z dużym udziałem sosny pospolitej, brzozy brodawkowatej i dębu szypułkowego. Nieliczne podmokłe fragmenty porasta olsza czarna.. W części południowo-wschodniej, na żyznych i wilgotnych siedliskach grądów niskich, często występującym gatunkiem jest wiąz szypułkowy, drzewo, które w innych lasach warszawskich pojawia się bardzo rzadko. Na stosunkowo małym pod względem powierzchniowym i słabo zróżnicowanym siedliskowo terenie rezerwatu występuje 136 gatunków roślin naczyniowych, w tym 24 gatunki drzew oraz 16 gatunków krzewów. Na terenie rezerwatu obowiązuje ochrona czynna, której głównym celem jest zachowanie lasu w jego naturalnej, bądź zbliżonej do naturalnej postaci. Rezerwat znajduje się w rejonie łatwo dostępnym dla człowieka. Na jego terenie nie ma wytyczonych szlaków turystycznych, ale przez jego środkową część przebiega ciąg pieszo-rowerowy, który biegnie ulicą Podhalańską i łączy osiedle Gocławek z osiedlem Wygoda. Ochroną częściową objęta jest kruszyna pospolita.

6

RYS HISTORYCZNY

Aleja Chwały

Aleja Chwały

Pomnik ku czci bohaterów bitwy o Olszynkę Grochowską

Pomnik ku czci bohaterów bitwy o Olszynkę Grochowską

Początki Grochowa sięgają 1831 roku, kiedy pod ówczesną wsią 25 lutego miała miejsce największa podczas powstania listopadowego bitwa pod Olszynką Grochowską. Toczyły się tu ciężkie walki na przedpolach Warszawy o opanowanie traktu brzeskiego. Bitwa o Olszynkę Grochowską przeszła do historii jako polskie Termopile. Rosjanie zdobyli Olszynkę, ale poniesione straty zniechęciły ich do szturmu Warszawy.

Wzdłuż ul. Traczy, prowadzącej z Kawęczyna do powstańczej mogiły w ostatnich latach powstała Aleja Chwały w postaci głazów z tablicami upamiętniającymi powstańczych przywódców oraz osoby związane z ruchem patriotycznym w czasie zaborów.  Docelowo ma być odsłoniętych 60 tablic, a miasto planuje budowę
Muzeum Powstania Listopadowego.

Grochów z 1945 roku i dziś.

Grochów z 1945 roku i dziś.

W 1916 roku Grochów został przyłączony do Warszawy. W okresie międzywojennym nazwą Grochów określano obwód starostwa praskiego o powierzchni zbliżonej do dzisiejszej Pragi Południe. Znaczna rozbudowa Grochowa nastąpiła w 1951 roku, kiedy zaczął się rozbudowywać przemysł. Są sugestie, by zmienić nazwę dzielnicy Praga Południe na Grochów .

 W 1931 roku setną rocznicę bitwy uczczono nadając wielu ulicom warszawskiego Grochowa  nazwy związane z wydarzeniami powstania listopadowego.

10 11 12

ZABYTKI GROCHOWA

13W parku położonym pomiędzy ulicami Kwatery Głównej i Grochowską znajduje się Dworek Grochowski. Jeden z niewielu zabytków w tym rejonie miasta ostał się dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Grochowa. Od ponad dwudziestu lat mieści się w nim szkoła muzyczna.

PLAC PIOTRA SZEMBEKA

14Nad Placem Szembeka góruje smukła sylwetka kościoła p.w. Najczystszego Serca Maryi. Jest on nie tylko świątynią, ale też pomnikiem bitwy pod Olszynką Grochowską. Jego budowę rozpoczęto w setną rocznicę powstania listopadowego, a zakończono już po wojnie.

WARSZAWA WCZORAJ

Widok Placu Zamkowego na starych fotografiach

Widok Placu Zamkowego na starych fotografiach

Zwraca uwagę brak Trasy W-Z

Zwraca uwagę brak Trasy W-Z

WARSZAWA DZIŚ

Rondo Wiatraczna

Rondo Wiatraczna

Biurowiec u zbiegu ulic Grenadierów i Alei Stanów Zjednoczonych

Biurowiec u zbiegu ulic Grenadierów i Alei Stanów Zjednoczonych