Punkty do szkoły ponadgimnazjalnej

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Terminy rekrutacji do liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia ustali kurator oświaty do 31 stycznia 2018 r. Informacje udostępni dana szkoła lub kuratorium oświaty - http://edukacja.warszawa.pl.

 

  1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:

1) języka polskiego,
2) historii i wiedzy o społeczeństwie,
3) matematyki,
4) przedmiotów przyrodniczych,
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
– mnoży się przez 0,2.

  1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

  1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
  2. Za szczególne osiągnięcia maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  3. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
  4. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych -artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

Gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Uczniowie gimnazjum będą wybierać nie więcej niż 8 szkół ponadgimnazjalnych – UCHWAŁA NR XLV/1080/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 marca 2017 r.


Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do szkoły ponadgimnazjalnej.

Kryteria - świadectwo punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
Aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt.
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt.
Szczególne osiągnięcia 18 pkt.
Wynik z języka polskiego 18 pkt.
Wynik z matematyki 18 pkt.
Wynik z I przedmiotu 18 pkt.
Wynik z II przedmiotu 18 pkt.
max 100 pkt.
Kryteria – egzamin gimnazjalny Wynik
egzaminu w %
punkty
Wynik z języka polskiego 100% x0,2 = 20pkt.
Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% x0,2 = 20pkt.
Wynik z matematyki 100% x0,2 = 20pkt.
Wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii 100% x0,2 = 20pkt.
Wynik z języka obcego na poziomie podstawowym 100% x0,2 = 20pkt.
max 100pkt
Razem 200pkt.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w systemie rekrutacji wynosi 200.