DLA KLAS III – O EGZAMINIE

Warszawa - 2016

Trzecioklasisto!

Pod koniec lutego do wszystkich uczniów klas trzecich oraz ich Rodziców przekazana została informacja dot. tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Oto ona:

Poniżej przekazujemy Państwu istotne informacje dla uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) dotyczące przebiegu egzaminu gimnazjalnego. Prosimy zapoznać się z nimi - w szczególności:
• z harmonogramem egzaminu gimnazjalnego
• konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych
• zakazem wnoszenia na sale egzaminacyjną wszelkich urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych
• sposobem kodowania i zaznaczania odpowiedzi (uczniowie będą szczegółowo poinformowani przez wychowawców o kwestiach z tym związanych)

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

W terminie głównym:
1. część humanistyczna - 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)
• z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00 (60 minut )
• z zakresu języka polskiego - godz. 11:00 (90 minut)
2. część matematyczno-przyrodnicza - 19 kwietnia 2016 r. (wtorek)
• z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00 (60 minut)
• z zakresu matematyki - godz. 11:00 (90 minut)
3. język obcy nowożytny - 20 kwietnia 2016 r. (środa)
• na poziomie podstawowym - godz. 9:00 (60 minut )
• na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00 (60 minut)

Czas wydłużenia czasu trwania egzaminu gimnazjalnego (dla uczniów z takim dostosowaniem) z historii i wiedzy o społeczeństwie, z przedmiotów przyrodniczych oraz z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - nie więcej niż o 20 minut każdy z języka polskiego, z matematyki - nie więcej niż o 45 minut każdy z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym - nie więcej niż o 30 minut

W terminie dodatkowym: (z powodu np. choroby uniemożliwiającej pisanie w terminie głównym - konieczne zaświadczenie lekarskie)
1. część humanistyczna - 1 czerwca 2016 r. (środa)
• z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
• z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza - 2 czerwca 2016 r. (czwartek)
• z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
• z zakresu matematyki - godz. 11:00
3. język obcy nowożytny - 3 czerwca 2016 r. (piątek)
• na poziomie podstawowym - godz. 9:00
• na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Czas trwania egzaminu w terminie dodatkowym jest taki sam jak w terminie głównym.

W przypadku egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu:
Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego:
17 czerwca 2016 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń:
17 czerwca 2016 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym:
24 czerwca 2016 r.

10. UCZEŃ NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM
W sekcji 10. zawarto informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego, które należy przekazać zdającym, oraz kilka sugestii dotyczących sposobu przeprowadzania egzaminu w szkole.
10. 1. PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM
1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel / upoważnieni przez niego nauczyciele (np. wychowawcy klas) są zobowiązani do przekazania uczniom - nie później niż do 29 lutego 2016 r. - kluczowych informacji o egzaminie, w tym przede wszystkim dotyczących:
a. harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego - zdający powinni wiedzieć, kiedy jest przeprowadzany egzamin w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym)
b. struktury egzaminu (podział na części i zakresy/poziomy; czas trwania poszczególnych zakresów/poziomów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności
c. zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (przebieg egzaminu każdego dnia), w tym:
• losowania numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował; należy również wytłumaczyć uczniom, że niektórzy ich koledzy i koleżanki będą mieli wskazane miejsce, przy którym będą pracować
• kodowania arkusza egzaminacyjnego
• sprawdzania kompletności arkusza egzaminacyjnego
• rozpoczynania pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela
• zgłaszania konieczności skorzystania z toalety
• zasad oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy
d. sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
e. zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej Sali
f. przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej; należy również przekazać zdającym, że na egzaminie gimnazjalnym nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników
g. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu
h. możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.
2. Wskazane jest, aby przekazać uczniom, że na stronie internetowej CKE (www. cke. edu. pl, w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu) dostępne są:
a. Informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012
b. przykładowe arkusze egzaminacyjne c. arkusze egzaminacyjne z lat 2012-2015. 3. Należy upewnić się, że uczniowie, którzy nie mają obowiązku zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi, wiedzą o tym.
4. Należy upewnić się, że uczniowie wiedzą, w której sali przystępują do egzaminu; o której godzinie powinni być obecni w szkole; czy muszą przemieścić się z sali do sali po zakończeniu pierwszego zakresu albo poziomu danej części egzaminu danego dnia.
5. Przed egzaminem należy przekazać uczniom, że wyniki egzaminu poznają 17 czerwca 2016 r. , a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają 24 czerwca 2016 r.
10. 2. W TRAKCIE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
1. Przed wpuszczeniem zdających do sali egzaminacyjnej należy:
a. powtórzyć informację o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych
b. upewnić się, że każdy zdający posiada niezbędne przybory i materiały, w tym przede wszystkim pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem
c. przypomnieć zdającym, aby butelki z wodą stawiali na podłodze, przy nodze stolika, aby nie zniszczyć materiałów egzaminacyjnych.
2. Należy przypomnieć zdającym, że w trakcie egzaminu gimnazjalnego nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.
3. Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem należy przypomnieć uczniom o tym, że:
a. na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi
b. po zakończeniu pracy z arkuszem będą mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
4. Jeżeli w trakcie egzaminu gimnazjalnego wystąpi konieczność unieważnienia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu z przyczyn określonych w pkt. 5. 4. , procedurę należy przeprowadzić w sposób możliwie dyskretny, nieprowadzący do piętnowania zachowania ucznia. Informację o unieważnieniu należy niezwłocznie przekazać rodzicom (prawnym opiekunom) niepełnoletniego ucznia, wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn i dalszego sposobu postępowania.
10. 3. PO EGZAMINIE GIMNAZJALNYM
1. W przypadku unieważnienia egzaminu z przyczyn określonych w pkt. 7. 1. 3. szkoła jest zobowiązana udzielić zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.
2. Zdającym należy również przypomnieć o możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.
11. INFORMACJA O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
W sekcji 11. zawarto informacje dotyczące egzaminu, które należy przekazać rodzicom (prawnym opiekunom) zdających.
11. 1. PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM
1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel / upoważnieni przez niego nauczyciele (np. wychowawcy klas) są zobowiązani do przekazania rodzicom uczniów kluczowych informacji o egzaminie, w tym przede wszystkim dotyczących:
a. harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego - w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym)
b. struktury egzaminu (podział na części i zakresy/poziomy; czas trwania poszczególnych zakresów/poziomów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności
c. zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (przebieg egzaminu każdego dnia)
d. sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
e. zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej Sali
f. przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej
g. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu
h. możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

5. Każdorazowo należy - jeżeli to możliwe - przekazać rodzicom stosowne formularze (załączniki do niniejszej Informacji) lub przekazać im informację o tym, gdzie formularze te można znaleźć (np. strona internetowa CKE, strona internetowa szkoły).
6. Wskazane jest, aby przekazać rodzicom, że na stronie internetowej CKE (www. cke. edu. pl, w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu) dostępne są:
a. Informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012
b. przykładowe arkusze egzaminacyjne
c. arkusze egzaminacyjne z lat 2012-2015
d. sprawozdania z przebiegu egzaminu gimnazjalnego w poprzednich latach.
11. 2. PO EGZAMINIE GIMNAZJALNYM
1. W przypadku unieważnienia egzaminu z przyczyn określonych w pkt. 7. 1. 3. szkoła jest zobowiązana udzielić rodzicom szczegółowych wyjaśnień dotyczących przyczyn oraz trybu unieważnienia oraz udzielić zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.
2. Rodzicom uczniów należy również przypomnieć o możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz zaznajomić osoby zainteresowane z procedurą dokonywania wglądu.

Kodowanie i zaznaczanie odpowiedzi:
Przed rozpoczęciem każdego zakresu odpowiedniej części egzaminu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego, uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.
Uczeń koduje:
a. w części pierwszej z zakresu:
• historii i wiedzy o społeczeństwie - zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi
• języka polskiego - zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi
b. w części drugiej z zakresu:
• przedmiotów przyrodniczych - zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi
• matematyki - zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi (w przypadku tego arkusza - w związku z przeprowadzanym e-ocenianiem - kodowaniu będą podlegać obie kartki przeznaczone na zapisanie rozwiązań zadań otwartych; szczegółowe instrukcje zostaną przekazane przez okręgowe komisje egzaminacyjne).
Przed rozpoczęciem każdego poziomu części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego, uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.
Uczeń koduje:
a. w przypadku arkusza na poziomie podstawowym - zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi
b. w przypadku arkusza na poziomie rozszerzonym - zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi.

Uczniowie zobowiązani są zapoznać się z instrukcją na każdym arkuszu - gdzie opisane jest szczegółowo jak zaznaczać odpowiedzi. Wychowawcy przed egzaminem omówią te kwestie szczegółowo z uczniami.